Luyện tập cờ tàn

Một tình huống chiến thuật trong giải trẻ toàn quốc năm 2023, nhóm U09 Nam – cờ tiêu chuẩn. Trắng vừa thực hiện nước đi Ne7 để ngăn cản ý đồ phong cấp của Đen. Đồng thời, Trắng cũng lại đang đe dọa hỗ trợ Chốt của mình đi phong cấp. Đen nên xử trí như thế nào?

Share your love

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *